Mindomo 10.3.4.0

Mindomo 10.3.4.0

EXpert Software Applications SRL – Shareware
Mindomo is a free application for creating mind maps to help you describe complex issues, projects, etc. in an understandable way.

Tổng quan

Mindomo là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi EXpert Software Applications SRL.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 31 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Mindomo là 10.3.4.0, phát hành vào ngày 01/08/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/05/2017. Phiên bản phổ biến nhất là 10.1.7, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Mindomo đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Mindomo Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Mindomo!

Cài đặt

người sử dụng 31 UpdateStar có Mindomo cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
EXpert Software Applications SRL
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.